Film o Caritas

“Miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest powinnością każdego wierzącego, jest zadaniem całej wspólnoty kościelnej, od wspólnoty lokalnej po Kościół Powszechny. Ta miłość daje ludziom nie tylko pomoc materialną ale również odpoczynek i troskę o duszę, pomoc często bardziej konieczną od wsparcia materialnego”

BENEDYKT XVI, Encyklika DEUS CARITAS EST

Historia – Powstanie zespołu

Parafialny Zespół Caritas został włączony do rejestru Caritas Archidiecezji Poznańskiej dnia 25 stycznia 2000 r. W grudniu 2003 r. został powołany nowy skład zespołu w liczbie 12 członków. Od roku 2008 Parafialny Zespół działa w ramach osobowości prawnej Parafii p.w. św. Barbary. Działalność naszą określa Regulamin Parafialnego Zespołu Caritas zawarty w Statucie Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Podstawowym celem działalności jest urzeczywistnienie nauki Jezusa Chrystusa o Miłosierdziu Bożym poprzez pomoc osobom (rodzinom), będącym w potrzebie, zwłaszcza zamieszkałym na terenie parafii, bez względu na ich wyznanie i przekonania.

Działalność:

Dzisiaj nasz Zespół Caritas ma pod opieką 141 rodzin tj. 409 osób. Swoim działaniem obejmujemy:

 • potrzebujące opieki osoby samotne, starsze, chore i niepełnosprawne,
 • rodziny wielodzietne, samotnie wychowujące dzieci, osoby ubogie,
 • osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków,
 • osoby przeżywające trudności.

Jesteśmy do dyspozycji naszych podopiecznych podczas dyżurów odbywających się w salkach pod probostwem. Działamy w ramach wolontariatu domowego (w domach podopiecznych), wolontariatu indywidualnego związanego z sytuacjami losowymi oraz wolontariatu dyskretnego (dla osób nieśmiałych i skrępowanych). 
Dyżury pełni naprzemiennie 25 wolontariuszy.

Dyżury Parafialnego Zespołu Caritas Luboń

Dwa ostatnie wtorki miesiąca, godz. 15.00-20.30, salki pod probostwem Plac E. Bojanowskiego 8.

Terminy i godziny dyżurów mogą ulec zmianie w zależności od terminu odbioru żywności z magazynu.

Zespół udziela pomocy w zakresie:

 • Rozdawanie żywności (żywność otrzymujemy z Programu PEAD – Pomoc Wewnętrzna UNII EUROPEJSKIEJ),
 • Porady prawne (współpracujemy z prawnikiem),
 • Informowanie zainteresowanych o możliwościach szukania pracy, pomocy w innych organizacjach do tego uprawnionych np. M.O.P.S., Urząd Miejski, itp.,
 • Wspomaganie ludzi przewlekle chorych, po leczeniu szpitalnym oraz w różnych wypadkach losowych,
 • częściowa refundacja leków,
 • dopłata do zakupu opału, środków czystości, odzieży,
 • zakup dodatkowej żywności,
 • dopłata do kolonii (w biedniejszych rodzinach),
 • odwiedzanie podopiecznych w ich mieszkaniach, niesienie pomocy duchowej i materialnej

Zespół mobilizuje także społeczność parafialną do modlitwy, ofiar i czynu, do wspierania działalności charytatywnej.

AKCJA “SERDUSZKA”


Przed Świętami Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym, parafianie po każdej Mszy św. zabierają papierowe “serduszka” z numerem odbiorcy. W środku “serca” zawarta jest treść prośby. Rodzina prosi np.: o olej, puszki, słodycze, a przed rokiem szkolnym uczniowie proszą o przybory i zeszyty szkolne. Ze względu na wielką ofiarność parafian postanowiliśmy podzielić się tak pięknym darem z innymi. Dla wielu rodzin jest to duża pomoc, a zarazem radość dla obu stron.

Współpraca z innymi organizacjami

Urząd Miasta Lubonia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu, Parafialne Zespoły Caritas parafii p.w. św. Jana Bosko, parafii p.w. św. M. Kolbe w Luboniu oraz parafii św. Jana Pawła II w Luboniu.

Sposoby pozyskiwania funduszy

 • Dotacja Urzędu Miasta Luboń na dofinansowanie transportu żywności
 • Sprzedaż kadzidełek i kartek świątecznych
 • Sprzedaż świec wigilijnych (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom), paschalików
 • Zbiórki pieniężne na rzecz Caritas
 • Skarbonka św. Antoniego “Na chleb dla ubogich”
 • Skarbonka “Dar ołtarza”
 • Fundusz parafialny
 • Składki członkowskie Caritas
 • Ofiarodawcy anonimowi

Darowizny pieniężne na cele charytatywne

Nr konta: BZ WBK S.A. 47 109014760000 0001 1275 1082. 
Wpłacane kwoty na wyznaczone przez ofiarodawcę cele są spożytkowane zgodnie z jego wolą, np. na leki, rehabilitację itp. Darowizny na działalność charytatywno – opiekuńczą kościoła podlegają odliczeniu od dochodu bez limitu. Warunkiem odliczenia darowizny jest dokonanie wpłaty na rachunek bankowy. W terminie 2 lat od dnia spełnienia darowizny Parafia jest zobowiązana do przekazania darczyńcy sprawozdania z wykonania darowizny.

Przewodniczący P.Z.C. – ks. Proboszcz Bernard Cegła

Z-ca Przewodniczącego – Jolanta Grochowska (tel. 662 806 956)

Skarbnik – Maria Bloch

Sekretarz – Czesława Kijek (tel. 609 124 756)